ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Norsk Tipping er tuftet på et tydelig verdigrunnlag; at hensynet til svake grupper skal være førende for hvordan spill reguleres og tilbys, understreker Torbjørn Almlid, administrerende direktør i Norsk Tipping.

Adm. direktør

Enda viktigere for samfunnet

Norsk Tipping leverte et rekordstort overskudd til samfunnsnyttige formål i 2015. Nesten 4,5 milliarder kroner kommer befolkningen til gode på en lang rekke områder i arbeid og fritid. Både gamle og nye produkter og tjenester har god appell i markedet, blant annet takket være god produktutvikling gjennom året. Oppslutningen fra kundene er stabil og driftssikkerheten er på et rekordhøyt nivå etter at et systematisk oppgraderingsprogram nå er fullført. Ansvarlighetsarbeidet har gått i takt med vår utvikling av produkter og tjenester. Norsk Tipping ligger helt i toppen med tanke på reell forebygging av problemspill og bidrar til ny og banebrytende forskning på området.

Samfunnsoppdraget

Norsk Tippings eksistensgrunnlag og legitimitet hviler på en erkjennelse av at veddemål og spill om penger er et underholdningstilbud med en skyggeside. Problematikken er godt dokumentert i statistikkene over hvor mange som har problemer med å kontrollere sitt forbruk av pengespill. Dette er i bunn og grunn statistikk over triste historier – historier som har økonomiske problemer, fortielse, skam og fortvilelse som hovedingredienser.

Norsk Tipping er derfor tuftet på et tydelig verdigrunnlag; at hensynet til svake grupper skal være førende for hvordan spill reguleres og tilbys.

Vårt oppdrag er å sørge for en best mulig balanse mellom befolkningens ønsker om forlystelse og spenning på den ene siden, og farene for sosiale problemer og økonomisk uføre for enkeltpersoner på den andre. Det betyr at selskapet, på eget initiativ og i samspill med myndighetene, foreslår og gjennomfører tiltak som begrenser problemspill, selv om det går utover inntjeningen.

Et viktig prinsipp i forvaltningen av pengespill i Norge, er at overskuddet ikke skal gå til berikelse av enkeltpersoner, men brukes til felleskapets beste – til samfunnsnyttige formål.

I vedtektene våre er det formulert slik:
Selskapet skal i henhold til spilleregler fastsatt av departementet avholde og formidle pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespillene, samtidig som det gjennom rasjonell drift av selskapet skal legges til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til formål som nevnt i pengespilloven § 10.

Dette er bakgrunnen for en viktig, men vanskelig balansegang mellom til tider motstridende hensyn: Forbrukerbeskyttelse og ansvarlighet på den ene siden – underholdning og attraktive produkter på den andre. Tilbudet må være tilrettelagt slik at det i minst mulig grad skaper sosiale problemer og spilleavhengighet, men likevel så attraktivt at publikum velger å spille hos oss framfor hos aktører som ikke har tillatelse til å operere i Norge.

Lyktes godt

Vi har i løpet av året jobbet med utvikling av både produkter og tjenester, IT-plattform, ansvarlighetsplattform, distribusjon og vår markedsoperasjon, for å møte utfordringene som kommer.

Når vi ser i bakspeilet og oppsummerer 2015, er det betryggende å kunne konstatere at vi i det alt vesentlige leverer på de overordnede målsetningene:

 

  • Begynnende kundefrafall er stanset
  • Ansvarlighetsarbeidet gir resultater – både ny og viktig kunnskap, fortsatt beskjedne tall i Hjelpelinje-statistikken og utvikling av nye tiltak for ytterligere forbrukerbeskyttelse
  • Økt overskudd til formålene – nesten 4,5 milliarder kroner til fordeling, både gjennom økt omsetning, men også gjennom en stadig mer kostnadseffektiv operasjon
  • Driftssikkerhet og stabilitet på rekordnivå
  • Forbedret omdømme

Det er også områder der vi gjerne skulle ha sett at vi lykkes bedre.

  • Det nye spillet Nabolaget har ikke slått til slik vi hadde håpet, noe som kan tyde på at det svært velutviklede lotterimarkedet i Norge er i ferd med å nå en metning. Omfattende produktforbedringer er gjort gjennom året, men det vil nok ta noe tid før konseptet får skikkelig fotfeste.
  • Selv om andelen kunder som ligger i risikosonen er lav (1,8 prosent i desember), ser vi også en urovekkende utvikling i adferden hos noen av våre kunder. Hovedårsaken er økende oppslutning om casino- og sportsspill på nett, spillformer som i sin natur medfører større risiko for å utvikle usunn spilleadferd. Dette gir føringer for ansvarlighetsarbeidet og utfordringsbildet for neste strategiperiode.

Utfordringer mot 2020

Digitaliseringen av adferd og forbrukervaner går stadig fortere. Digitalgenerasjonen forventer underholdningstjenester på mobiltelefonen – gjerne tilpasset den enkelte. Pengespill som vare er særlig egnet for å distribueres og oppleves på mobile plattformer, og det gjør at alle i dag går med en liten spillautomat i lommen. Alt fra bussturen hjem fra jobb til pausen i fotballkampen blir dødtid som lett kan fylles med spill, og gjerne spill om penger.

Denne utviklingen gjør at det er all mulig grunn for oss i Norsk Tipping til å holde fast ved vårt sosialpolitiske oppdrag – å være et verktøy for forebygging av problematisk spilleadferd. Selskapet ligger i verdenstoppen i dette arbeidet. Gjennom samarbeid med de beste fagmiljøer på området, bringer vi unik kunnskap om spilleadferd på bordet. Det gjør oss stadig bedre og mer presise i vårt arbeid med forebygging og forbrukerbeskyttelse.

Forutsetningen for å lykkes med forebygging av spilleproblemer, er paradoksalt nok at selskapet har en stor del av markedet – flest mulig av spillerne må velge våre produkter. Uten en dominerende posisjon på markedet, har vi små muligheter til å påvirke spillemønster og spillernes holdning til egen spilleadferd.

Det krever både fornyelse av produktene vi allerede har og at vi må evne å utvikle nye produkter og forretningsmuligheter gjennom reell innovasjon. Vi må skape et digitalt løft både med tanke på hvordan vi driver og hva vi utvikler. Vår brede kundeinnsikt hjelper oss til å skape nye måter å møte kundene på, men fordrer at vi styrker vår evne til å omstille oss og til å drive effektivt.

Ny strategi

I august vedtok styret strategiplan for perioden fram mot 2020. Vår ambisjon for perioden er å begeistre en ny generasjon og at vi skal være og oppfattes som enda viktigere for samfunnet.

Seks målområder skal hjelpe oss på veien: Kundevekst i breddesegmentene, økt produktivitet, vekst i overskuddet på linje med prisstigningen, større markedsandel, verdensledende på spillansvarsarbeid og bedre omdømme.

Digitaliseringen av spillopplevelser, kommunikasjon og distribusjon forsterkes ytterligere i årene som kommer. Digitale kanaler, og primært mobiltelefonen, skal utvikles til å bli de viktigste arenaene for samhandling mellom selskapet og kundene.

Denne utviklingen gjør at vi tror at framtida er full av muligheter til å kunne by på moro og underholdning til befolkningen. Personaliserte opplevelser, flere nyheter og mer spenning går hånd i hånd med et solid ansvarlighetsrammeverk. Norsk Tipping har alle muligheter for å lykkes. Vi har sterke merkevarer, en kompetent og offensiv organisasjon og vi nyter stor tillit i befolkningen. Vi har en unik kundebase, en sikker driftsoperasjon og en bred og moderne produktportefølje.

I 2015 har vi jobbet videre med å rigge organisasjonen til å møte endringene i markedet.

Vi har opprettet en egen enhet som kun skal utvikle forslag til ny forretning og nye løsninger, slik at vi evner å nå ambisjonen om å begeistre en ny generasjon. I en bransje som er preget av liten grad av innovasjon, må Norsk Tipping selv gå i front for å finne nye områder som gjør selskapet relevant og attraktivt også for morgendagens kunder. Mulighetene er mange og forutsetningene for å lykkes er gode. Da oppfyller vi også det viktige og vanskelige oppdraget vi har fra det norske folk.

Trender og tendenser

Vi er på vei mot et tøffere og mer aggressivt marked. Drevet av pågående konkurranse fra uregulerte aktører, ser vi i mange sammenlignbare land en tendens til at de store folkespillene med lav risikoprofil viker plassen for nettcasino og liveodds. Konkurransen som liberaliseringen av denne type spill har skapt i Danmark, flytter stadig flere kunder fra de brede folkespillene til knallharde nettcasino. Det bekymrer mange.

Dette er produkter som appellerer til færre kunder, men kunder med en langt mer intens spilleadferd. Spesielt den yngre garde søker til denne type spill og forbruket per person er merkbart høyere. I Norge gir tendensen seg utslag i at flere av de som henvender seg til Hjelpelinjen, oppgir denne type spill som årsak til sine problemer. I tråd med vårt oppdrag om å kanalisere spillelysten til det regulerte tilbudet, tilbyr også Norsk Tipping denne type produkter innenfor et solid og helhetlig ansvarlighetsrammeverk. Norsk Tippings casinospill står for en svært liten andel av Hjelpelinjens statistikk over henvendelser om nettcasino.

Hvilken reguleringsmodell?

De uregulerte spillaktørene øker trykket på det norske markedet. Godt hjulpet av norske kommunikasjonsbyråer, reklamebyråer og betalte «ambassadører», jobber mange av dem aktivt for å ta markedsandeler fra det regulerte markedet og for å skaffe seg legitimitet og posisjon. Hvorvidt disse aktørene vil få lovlig plass på fremtidens norske spillemarked, får vi svar på når regjeringen legger fram sin stortingsmelding om spillemarkedet høsten 2016 og saken i neste omgang blir behandlet i Stortinget. Vi mener at det er godt dokumentert at enerettsmodellen er den modellen som best ivaretar de sosialpolitiske hensynene dette markedet fortsatt bør reguleres etter.

Mange misforstår og tror at vårt standpunkt i denne saken handler om å beskytte selskapet Norsk Tipping fra konkurranse. Det er feil. Norsk Tipping vil kunne klare seg godt også i en åpen konkurransesituasjon. Dette er et imidlertid et spørsmål om verdier – hva skal være de styrende hensyn når modellen for regulering av spillemarkedet skal velges. Vi råder myndighetene til fortsatt å legge verdibaserte vurderinger til grunn.

Til toppen