ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Dyktige og kompetente medarbeidere er en forutsetning for å realisere strategien Norsk Tipping har lagt fram mot 2020.Randi Røed, direktør for Organisasjon

Medarbeidere

Å oppfylle strategien «Begeistre en ny generasjon. Enda viktigere for samfunnet» forutsetter at selskapet lykkes på en lang rekke områder.

– Arbeidet med å utvikle medarbeiderne og hvordan vi jobber sammen, er et av disse nøkkelområdene, sier Randi Røed, direktør for Organisasjon i Norsk Tipping.

– Dyktige og kompetente medarbeidere er en forutsetning for å realisere strategien selskapet har lagt fram mot 2020. Norsk Tipping har som mål å forbedre effektiviteten og endringsevnen i organisasjonen. 

– Vi skal effektivisere arbeidsprosessene våre, stimulere til gode prestasjoner, godt lagspill og stolthet over å jobbe i Norsk Tipping. I tillegg skal vi bli enda mer kostnadseffektive.  Dette krever en god match mellom medarbeiderens kompetanse og oppgavene som skal løses, forteller Randi.

 

Gjennom 2015 la selskapet spesiell vekt på rekruttering av kompetanse for å møte den digitale utviklingen. Den nye enheten med oppgave å drive innovasjon som ble opprettet i oktober 2015, blir også et viktig virkemiddel for å skape fornyelse.

 

– En målsetting om økt effektivitet og endringsevne i organisasjonen forutsetter intern mobilitet, innføring av endrede arbeidsformer og mer systematisk kompetanseutvikling, sier hun.

 

For å følge opp målsettingen om å effektivisere interne arbeidsprosesser har Norsk Tipping etablert prosjektet Bedre flyt. Det skal blant annet se på bedre porteføljestyring og  -forvaltning, og smidig utvikling basert på Lean-filosofi.

 

– Målet er å forbedre kundeopplevelsen totalt sett, med raskere lanseringer av bedre produkter på markedet. Da må vi forenkle arbeidsmetodene våre, forbedre flyten i prosjektene og forsterke beslutningsmyndighet gjennom nytt porteføljestyre, avslutter Randi.

 

Medarbeiderutvikling i 2015

 

Ved utgangen av 2015 hadde Norsk Tipping 404 ansatte. Alle ansatte i selskapet skal ha konkrete mål for kompetanseutvikling og tydelige målsettinger for leveranser som bidrar til å realisere Norsk Tippings strategi. Dette er strukturert rundt utviklingssamtalen og konkrete årsavtaler med hver enkelt medarbeider.

 

Medarbeidere deltar på intern opplæring og eksterne kurs når dette har nytteverdi for selskapet. Hvert år deltar også flere medarbeidere på etter- og videreutdanning i form av kurs på høyskole- og universitetsnivå.

 

I 2015 var dette hovedområdene i arbeidet for å videreutvikle medarbeiderne:

 

Tippeskolen: Tippeskolen er selskapets interne opplæringsprogram med obligatorisk basiskompetanse for alle ansatte. Det ble utviklet og implementert i 2015 av selskapets egne ansatte, som også gjennomfører opplæringen.

 

Temadag for alle ansatte: Ny strategi mot 2020 var hovedtema under den årlige kompetansedagen for alle ansatte.

 

Utviklingsprogram for medarbeidere: Norsk Tipping og Svenska Spel utviklet i fellesskap et utviklingsprogram med vekt på innovasjon. Program har fem moduler og går over et halvt år.

 

Employer branding: Norsk Tipping deltok på karrieredager ved flere studiesteder og rekrutterte deltakere til et internt traineeprogram.

 

Frisklivsaktiviteter: Det er satt opp en rekke tilbud om aktiviteter, trening og forebyggende tiltak for å bidra til medarbeidernes helse og arbeidsmiljøet i selskapet.

 

Måling og resultater

 

Måling av engasjement i arbeidsmiljøundersøkelser er en viktig indikator på hva som fremmer gode prestasjoner. Selskapet gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse i desember 2015, og svarprosenten var svært høy: 95 prosent.

 

Score på Engasjement i organisasjonen følges opp som en måleindikator på selskapsnivå. Resultatet i undersøkelsen gjennomført i desember 2015 var 5,6. Målsettingen er å nå 5,8 i 2016. (Skala 1 er lavest og 7 er høyest).

 

Undersøkelsen viser høy score på spørsmålene om lederstøtte, men viser at det er behov for å jobbe mer med tydeliggjøring av roller, ansvar og grensesnitt i arbeidshverdagen. Det er også behov for å jobbe mer systematisk og helhetlig med kompetanseutvikling. Dette er områder som er viet ekstra oppmerksomhet i opplegget for utviklingssamtaler i 2016, samt i virksomhetsplan for 2016.

 

HMS

 

Norsk Tipping har som mål at selskapet skal forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at helse-, miljø og sikkerhet planlegges godt og prioriteres høyt. Det systematiske HMS-arbeidet skal være forebyggende og skadebegrensende med hensyn til HMS og legge til rette for et aktivt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Det er administrerende direktør som har det overordnede ansvaret for HMS i Norsk Tipping, mens direktør for Organisasjon er ansvarlig for organiseringen av arbeidet. HR Drift, leder Eiendom og sikkerhetssjef gjennomfører operative tiltak i henhold til handlingsplan og gjeldende lovverk. Den daglige etterlevelse av HMS er et linjeansvar.  I 2015 ble det gjennomført obligatorisk opplæring i HMS for alle nye ledere med personalansvar.

 

Norsk Tipping utarbeider årlig rapport for HMS, friskliv og mangfold som framlegges ledelsen og styret. De viktigste resultatene er gjengitt her.

 

Sykefravær, skader og uhell

 

Sykefraværet i Norsk Tipping endte på 4,6 prosent for 2015. Det var 0,6 prosentpoeng høyere enn både resultatet for 2014 og måltallet for 2015. Grafen under viser kjønnsforskjellen i sykefravær fordelt på egenmeldt og legemeldt sykefravær. Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Det egenmeldte fraværet har holdt seg stabilt for begge kjønn.

 

Norsk Tipping har generelt sett et godt arbeidsmiljø og samhold, og tilbyr gode ergonomiske løsninger. Samtidig stiller selskapet klare krav til kompetanse og effektivitet. Det er gjennom året vektlagt tett dialog mellom leder og medarbeider med støtte fra HR. For å redusere sykefraværet framover, vil Norsk Tipping ha særlig fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet, tydelig ledelse og styrking av lagspill og intern stolthet .

 

Selskapet planlegger også andre nye, målrettede tiltak for å få ned sykefraværet, blant annet veiledet trening for å forebygge mot nakke- og skulderplager. Frisklivsplanen for Norsk Tipping legger i tillegg opp til en rekke helsefremmende tiltak. Mange av tiltakene gjennomføres av egne ansatte.

 

Det ble registrert to yrkesskader i Norsk Tipping i 2015. Skadene medførte i alt 123 sykefraværsdager i 2015.

 

For detaljer, se Statistikk.

 

 

 

 

Turnover og rekruttering

 

Norsk Tipping hadde i 2015 en ekstern turnover på 2,5 prosent, mot 1,2 prosent i 2014. 10 personer sluttet i Norsk Tipping i løpet av 2015. Intern turnover endte på 3,2 prosent i 2015, mot 2,5 prosent i 2014. Tallet for intern turnover inkluderer ansatte som har gått over i ny stilling i selskapet etter å ha søkt på stilling utlyst på selskapets intranett. I 2015 ansatte Norsk Tipping 16 nye medarbeidere gjennom ekstern rekruttering. Dermed utgjorde nyansatte 4 prosent av alle ansatte i dette året.

 

Norsk Tipping ser en positiv utvikling i den interne mobiliteten og stadig flere ansatte som ønsker eller er villige til å prøve seg på nye oppgaver og roller. Dette gjenspeiles i omfanget av interne forflytninger, som er større enn det turnover-tallet viser. Denne endringsviljen og fleksibiliteten er viktig for å støtte opp under selskapets prioriterte innsatsområder.

 

Likestilling og mangfold

 

Norsk Tippings mål er å oppnå mer balansert sammensetning av arbeidsstokken hva gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Selskapet ønsker også å ta en mer proaktiv rolle i integreringsarbeidet framover. Kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn kalles alltid inn til førstegangsintervju, og det er bevissthet blant ledere om å styrke mangfoldet i organisasjonen. Norsk Tippings tilbud til befolkningen og selskapets lokaler er universelt utformet for å fremme likebehandling og unngå diskriminering.  

 

Kvinneandelen i Norsk Tipping var på ca. 38 prosent i 2015, mot ca. 39 prosent i 2014. Blant ledere var kvinneandelen på 31 prosent, 5 prosentpoeng lavere enn i 2014. Av 16 nyansatte i 2015, var 6 kvinner. Samlet sett ligger kvinners årslønn på 91 prosent av menns årslønn, basert på gjennomsnittslønn. Tilsvarende forhold lå på 89 prosent i 2014. I 2015 hadde Norsk Tipping 23 ansatte med innvandrerbakgrunn. Det tilsvarte 5,7 prosent av selskapets ansatte.

 

 

Norsk Tipping har tre fast ansatte med funksjonshemminger. Det er en positiv holdning til funksjonshemmede som ressurs, og det sørges for tilrettelegging der det er behov for det. Det ble ikke avdekket diskrimineringssaker i 2015.

 

For flere detaljer omkring medarbeiderne i Norsk Tipping, se Statistikk.

 

 

Til toppen