ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Vår verdiskaping

Norsk Tippings overskudd har tilført mer enn 120 milliarder kroner til gode formål siden 1948. Målsetningen er at selskapet skal løse samfunnsoppdraget på en mest mulig kostnadseffektiv måte, slik at andelen som går til gode formål blir høyest mulig.

Totale driftsinntekter

29,8 mrd. kroner 

Premier til spillerne

22,5 mrd. kroner 

Netto spillinntekter*

7,2 mrd. kroner *Spillinntekter fratrukket premier

Driftskostnader

2,8 mrd. kroner

Overskudd til gode formål

4,5 mrd. kroner

 

Kostnadsnivået, målt som andel av netto spillinntekter, har den seneste tiårsperioden vært relativt stabilt på rundt 40 prosent. Dette til tross for at økende kompleksitet i selskapets spillportefølje og lansering av nye produkter har påvirket kostnadsbildet.

 

Overskuddet fra Norsk Tipping disponeres og fordeles av myndighetene. Overskuddsmidlene representerer en viktig verdi for norske lokalsamfunn, og stimulerer til aktivitet og sosial utfoldelse. Lokale virksomheter leverer tjenester og produkter til anlegg som realisereres gjennom spillemidlene.

 

Norsk Tippings verdiskaping

 

Tall oppgitt i millioner kroner

 

Vår verdiskapning
20152014
Netto inntekter *)73276830
Driftskostnader24572269
Lønnskostnader385346
Kapitalkostnader00
Overskudd til eier **)44854205
Tilbakeholdt verdi010

 

*) Spillinntekter, finansinntekter og andre inntekter, fratrukket premier 

 

**) Overskuddet fordeles av myndighetene basert på lov om pengespill

 

Norsk Tippings virksomhet skaper også verdier utover overskudd til gode formål. Selskapet er en betydelig arbeidsgiver i Hamar-regionen, og er en av de største kompetansevirksomhetene i området. Medarbeiderutvikling og kompetanseheving er en prioritert oppgave, og selskapet samarbeider nært med lokale, nasjonale og internasjonale virksomheter. Norsk Tipping kjøper inn varer og tjenester i stort omfang, fra både norske og internasjonale leverandører. Les mer om leverandørene under.

 

Norsk Tippings leverandører

 

Norsk Tipping handlet i 2015 varer og tjenester for 1,4 milliarder norske kroner fra et stort mangfold av leverandører. Selskapet handler inn både varer og tjenester fra norske og internasjonale aktører – som for eksempel spillsystemer, IT infrastruktur, kommunikasjon, profesjonelle tjenester, ID- og betalingstjenester, markedsføringsmateriell og -tjenester og tv-produksjon. I selskapets avtaleportefølje er det en god variasjon av lokale og regionale aktører, og større internasjonale selskaper. Norsk Tipping er underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og avtaler inngås derfor etter forutgående konkurranse.

 

Organisering

 

I 2015 utarbeidet Norsk Tipping en ny driftsmodell for innkjøp. Ansvaret for innkjøp – hele verdikjeden fra et behov oppstår, via anskaffelsesprosess til avtaleoppfølging – vil fra 2016 bli forvaltet av den sentrale innkjøpsenheten. Enheten er styrket ved at det er innført kategoristyring av alle innkjøp. Gjennom den nye organiseringen reduserer selskapet kostnader og effektiviserer innkjøpsarbeidet. I tillegg gir det mulighet til å forsterke arbeidet med etikk og samfunnsansvar i innkjøpene.

 

Etikk og samfunnsansvar i innkjøpene

 

Selskapets policy for innkjøp gir føringer for arbeidet med etikk og samfunnsansvar i innkjøpene. Den sier blant annet at Norsk Tippings etiske retningslinjer for leverandører skal gjelde for alle anskaffelser, og at alle innkjøp skal ha fokus på å ivareta miljøhensyn. I tillegg ligger det i alle avtaler som benytter Statens Standard et eget kapittel om lønns- og arbeidsvilkår. De etiske retningslinjene for leverandører ble etablert i 2010/ 2011 og krever at leverandørene må respektere grunnleggende miljøkrav, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

 

Retningslinjene har gradvis blitt innført som bilag til avtaler om kjøp av varer og tjenester. De er nå en del av alle gyldige avtaler mellom Norsk Tipping og selskapets leverandører av varer og tjenester.

 

Prioritering av rapporteringsområder

 

Norsk Tippings års- og samfunnsrapport for 2015 reflekterer selskapets samfunnsoppdrag. Temaene Norsk Tipping rapporterer på er identifisert gjennom en intern vesentlighetsvurdering av hvilke forhold innen samfunn, etikk og miljø det er viktigst at selskapet styrer, måler og rapporterer på. Under ledelse av DNV GL har en bredt sammensatt gruppe av nøkkelpersoner i selskapet gjennomgått og vurdert virksomheten.

 

Hensyn til strategi og interessenter

 

Analysen reflekterer hva Norsk Tipping vurderer som de viktigste temaene for å nå sine strategiske mål, samtidig som den synliggjør hva Norsk Tippings interessenter er mest opptatt av i sin dialog med selskapet. Identifiseringen av interessentenes syn er basert på den generelle dialogen med Norsk Tippings interessenter. Tjenester, produkter, prosesser og oppgaver er vurdert i lys av de lover, instrukser, pålegg og andre føringer for virksomheten gitt av selskapets eier.

 

Med dette som bakteppe har gruppen identifisert prosesser og oppgaver som defineres som vesentlige å lykkes med for at selskapet skal kunne fylle eiers og omgivelsenes forventninger til selskapet. For Norsk Tipping er dette tett knyttet til selskapets mandat og tydelige rolle som myndighetenes verktøy for å sikre sosialpolitisk forsvarlig forvaltning av spillemarkedet.

 

Øverste del av tabellen under viser hvilke aspekter Norsk Tipping mener er vesentlige i arbeidet for å nå selskapets strategiske mål, og i hvilken grad disse påvirker interne og eksterne målgrupper. I tillegg til disse aspektene, har Norsk Tipping også valgt å rapportere på forhold knyttet til HMS, mangfold og ikke-diskriminering, og energi og klima for å svare på vanlige forventninger til årsrapporten.

 
Vår verdiskapning - teksttabell
AspektIntern påvirkningEkstern påvirkning
Markedsandeler vs sunne inntekterAnsatteSpillere, overskuddsmottakere, konkurrenter, myndigheter og eiere
Etikk og anti-korrupsjonAnsatteLeverandører, kommisjonærer, overskuddsmottakere, myndigheter, eiere og konkurrenter
Ansvarlig spilldesignAnsatteSpillere, spilleavhengighetsorganisasjoner og kommisjonærer
Korrekt markedsføring og informasjon til spillereAnsatteSpillere og spilleavhengighetsorganisasjoner
HMSAnsatte
Mangfold og ikke-diskrimineringAnsatte
Energi og klimaYtre miljø

  

Til toppen