ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

GRI-index

Strategi og analyse

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-1 En uttalelse fra organisasjonens øverste beslutningstaker Adm. direktør  

Organisasjonsprofil

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-3 Organisasjonens navn Norsk Tipping  
G4-4 De viktigste merkevarene, produktene og/eller tjenestene Om oss, Våre spill  
G4-5 Lokalisering av organisasjonens hovedkontor Årsberetning fra styret  
G4-6 Antall land organisasjonen er virksom i Årsberetning fra styret  
G4-7 Eierskap og juridisk selskapsform Årsberetning fra styret  
G4-8 Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i (fordelt på geografi, næringssektorer og type kunder/mottakere) Spillmarkedet, Statistikk  
G4-9 Den rapporterende organisasjonens størrelse Nøkkeltall, Våre spill  
G4-10 Antall ansatte ift arbeidskontrakt og kjønn. Antall fast ansatte ift. type ansettelse og kjønn. Antall ansatte per region og kjønn. Statistikk  
G4-11 Prosent medarbeidere som er dekket av kollektiv forhandlingsavtale Ca. 55 prosent  
G4-12 Beskrivelse av selskapets leverandørkjede Vår verdiskaping  
G4-13 Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur eller eierskap Styret  
G4-14 Hvorvidt og hvordan føre-var-prinsippet er ivaretatt av organisasjonen. Ansvarlig  
G4-15 Eksternt utarbeidede økonomiske, miljø- og samfunnsrelaterte erklæringer, prinsipper og initiativer som organisasjonen har underskrevet eller bifaller. Ansvarlig  
G4-16 Medlemskap nasjonalt eller internasjonalt der organisasjonen har en rolle i styrende enhet eller deltar i prosjekter eller komiteer. Ansvarlig  

Vesentlige aspekter og avgrensninger for rapportering

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-17 Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsregnskap eller tilsvarende dokumenter Regnskapsprinsipper  
G4-18 Prosess som er gjennomført for å definere rapportens innhold og avgrensninger. Vår verdiskaping  
G4-19 Oversikt over alle vesentlige områder som er identifisert i prosessen for å avgrense rapportens innhold Vår verdiskaping  
G4-20 Omfang og betydning av alle vesentlige områder i organisasjonen Vår verdiskaping  
G4-21 Omfang og betydning av vesentlig områder utenfor organisasjonen Vår verdiskaping  
G4-22 Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapportering N/A  
G4-23 Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder avgrensinger og vesentlig omfang N/A  

Interessentdialog

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-24 Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med Ansvarlig (Åpenhet og dialog)  
G4-25 Hvordan organisasjonen velger relevante interessenter Ansvarlig (Åpenhet og dialog)  
G4-26 Tilnærming til interessentsamarbeid, inkludert hvor ofte interessentene involveres fordelt på type og interessentgruppe. Ansvarlig (Åpenhet og dialog)  
G4-27 Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter, inkludert Norsk Tippings respons. Ansvarlig (Åpenhet og dialog)  

Om rapporten

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-28 Rapporteringsperiode 2015  
G4-29 Dato for utgivelse av forrige rapport Årsrapport 2014 (ikke GRI-basert)  
G4-30 Rapporteringsfrekvens Årlig  
G4-31 Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten eller innholdet per-einar.karlsen@norsk-tipping.no  
G4-32 Rapporteringsnivå og GRI-indeks for valgt rapporteringsnivå GRI G4 Core  
G4-33 Retningslinjer og gjeldende praksis for ekstern verifikasjon av rapporteringen. Ikke eksternt verifisert  

Styringsstruktur

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-34 Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer. Eierstyring og selskapsledelse  

Forretningsetikk

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-56 Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd. Eierstyring og selskapsledelse  

Økonomi

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
G4-EC1 Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjon Vår verdiskaping  

Miljø

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
Klimagassutslipp
G4-EN15 Direkte klimagassutslipp (scope 1) Statistikk (Miljø)  
G4-EN16 Energi indirekte klimagassutslipp (scope 2) Statistikk (Miljø)  
G4-EN17 Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3) Statistikk (Miljø)  
Utslipp og avfall
G4-EN23 Totalvekt på avfall etter type og disponeringsmetode Statistikk (Miljø)  

Medarbeidere

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
Sysselsetting
G4-LA1 Totalt antall nyansatte og turnover etter aldersgruppe, kjønn og region. Medarbeidere, Statistikk (Medarbeidere)  
Arbeidsmiljø og sikkerhet
G4-LA6 Omfanget av skader, yrkesrelaterte sykdommer, sykefravær og samlet antall arbeidsrelaterte dødsfall, etter region og kjønn. Medarbeidere, Statistikk (Medarbeidere) Av hensyn til personvern er ikke antall skader fordelt på kjønn, og type skader er ikke rapportert.  
Mangfold og likestilling
G4-LA12 Sammensetning av styrende organer og oversikt over ansatte fordelt på kjønn, aldersgruppe, minoritetstilhørighet og andre indikatorer på mangfold. Medarbeidere, Styret, Statistikk (Medarbeidere)  
Lik belønning for kvinner og menn
G4-LA13 Forhold mellom grunnlønn og godtgjørelse av kvinner i forhold til menn etter stillingskategori, hensyntatt lokasjonsstørrelse. Medarbeidere Ikke rapport per stillingskategori, kun for arbeidsstokken som helhet. Data er ikke tilgjengelig.

Samfunn

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
Anti-korrupsjon
G4-SO3 Antall og prosentandel av driftsoperasjoner vurdert med hensyn til anti-korrupsjon og vesentlige identifiserte risikoer Ansvarlig (Forebygging av misligheter)  
G4-SO4 Kommunikasjon og opplæring I retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjon Ansvarlig (Forebygging av misligheter)  
G4-SO5 Antall tilfeller av korrupsjon og tiltak Ingen tilfeller  
Konkurranseatferd
G4-SO7 Antall rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferd, kartell- og monopolvirksomhet, samt opplysninger om utfallet av sakene. Ingen tilfeller  
Compliance samfunn
G4-SO8 Sanksjoner som følge av brudd på lover og regler om konkurransehemmende oppførsel Ingen tilfeller  

Produktansvar

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
Kunders helse og sikkerhet
G4-PR1 Andel av betydelige produkt- og tjenestekategorier som vurderes for forbedring av helse- og sikkerhetsaspekter Ansvarlig  
G4-PR2 Totalt antall tilfeller av manglende overholdelse av forskrifter og frivillige retningslinjer for helse- og sikkerhetseffekter av produkter og tjenester i løpet av sin livssyklus, etter type utfall Ansvarlig (Ansvarlig spill)  
Produkt- og tjenestemerking
G4-PR3 Type produkt og tjenesteinformasjon som kreves av organisasjonens rutiner for produkt- og tjenesteinformasjon og merking, og prosentandel av produkt- og tjenestekategorier underlagt slike informasjonskrav Ansvarlig (Ansvarlig markedsføring)  
G4-PR4 Totalt antall tilfeller av manglende overholdelse av forskrifter og frivillige retningslinjer for produkt- og tjenesteinformasjon og merking, etter type utfall Ansvarlig (Ansvarlig markedsføring)  
G4-PR5 Resultater fra undersøkelser om kundetilfredshet Attraktiv (Omdømme og kundetilfredshet)  
Kommunikasjon og markedsføring
G4-PR6 Salg av forbudte eller omstridte produkter Ansvarlig  
G4-PR7 Totalt antall tilfeller av brudd på regler og frivillige retningslinjer for markedsføring, inkludert reklame, markedsføring og sponsing, etter type utfall Ansvarlig (Ansvarlig markedsføring)  
Personvern
G4-PR8 Totalt antall dokumenterte klager angående brudd på kundenes personvern og tap av kundedata Ingen tilfeller  
Compliance produktansvar
G4-PR9 Pengeverdi på bøter for brudd på lover og forskrifter som gjelder framstilling og bruk av produkter og tjenester. 0  

Norsk Tippings egne indikatorer for ansvarlig spill

GRI-indikator Beskrivelse Norsk Tippings rapportering Utelatelser
1 Henvendelser til Hjelpelinjen Ansvarlig (Ansvarlig spill)  
2 Playscan-index (grønne, gule og røde spillere andel i %) Ansvarlig (Ansvarlig spill)  
3 Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) - kategorier Ansvarlig (Ansvarlig spill)  
4 Bidrag til forskning Ansvarlig (Ansvarlig spill)  
Til toppen