ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Årsberetning fra styret

Norsk Tipping er et statlig eid aksjeselskap, lokalisert på Hamar. Selskapet formidler pengespill i henhold til Lov om pengespill. Selskapets samfunnsoppdrag er å tilby attraktive og ansvarlige spill, hvor overskuddet skal gå til gode formål. Virksomheten ligger under Kulturdepartementets virkeområde og forholder seg til «retningslinjer for eierstyring av selskaper mv under Kulturdepartementets ansvarsområde». I tråd med krav fra Kulturdepartementet følger selskapet anbefalingene fra NUES om eierstyring og selskapsledelse så langt det er relevant for selskapet. Norsk Tipping rapporterer om sin miljø- og samfunnspåvirkning i henhold til den internasjonale standarden for bærekraftsrapportering fra Global Reporting Initiative (GRI). I 2015 rapporterer foretaket etter versjon GRI-G4, nivå «Core». Selskapets rapportering om samfunnsansvar er ikke et enkeltstående dokument, men integrert gjennom hele årsrapporten. Se GRI-indeks for detaljer.

Oversikt over utviklingen i 2015

Utvidelser av Norsk Tippings spillportefølje gjør at omsetningen de siste årene har vokst fra år til år. Norsk Tippings samlede driftsinntekter økte fra 26,9 milliarder kroner i 2014 til 29,7 milliarder kroner i 2015. Det er stor variasjon i spillenes egenskaper. Som følge av forskjellige premieandeler og stor grad av gjenspill av premier for enkelte av selskapets spill, vurderes utviklingen i netto spillinntekter (spillinntekter fratrukket premier) som et bedre mål på omfanget av virksomheten. Netto spillinntekter økte fra 6,7 milliarder kroner i 2014 til 7,2 milliarder kroner i 2015. Dette representerer en vekst på 7,5 prosent. Overskuddet vokste fra 4,2 milliarder kroner til 4,5 milliarder kroner, en vekst på 6 prosent fra året før.

Tradisjonelle lotterispill representerer den største andelen av omsetningen og står i 2015 for 62 prosent av selskapets netto spillinntekter. I 2015 har det blitt gjennomført en vellykket produktendring for Lotto. Dette er selskapets største spill målt i netto spillinntekter, og det er viktig at dette produktet er attraktivt for kundene. Produktendringen har gitt større førstepremier og flere vinnere, noe som gjør spillet mer attraktivt for kundene og som har bidratt til en vekst i inntektene. Endringen av Lotto bidrar i stor grad til den totale veksten i netto spillinntekter målt mot 2014. Styret mener at omsetningsutviklingen representerer en sunn og akseptabel vekst som ikke utfordrer selskapets formål om å formidle pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespillene.

I tillegg til dette er det fortsatt en stigende omsetning på nettbaserte spill (Instaspill) som bidrar til vekst i resultatet. Norsk Tipping er fornøyd med den posisjonen selskapet har tatt i denne delen av spillmarkedet, og spillene bidrar til kanalisering av omsetning fra ikke-regulerte utenlandske operatører til et ansvarlig og regulert spilltilbud.

Norsk Tipping har en bred spillportefølje som inkluderer lotterier, skrapespill, sportsspill, terminalspill (Multix og Belago) og nettbaserte spill. Dette gjør at forholdene ligger meget godt til rette for at selskapet kan ivareta sin oppgave på en best mulig måte gjennom et bredt tilbud som svarer til de fleste sine behov.

Norsk Tipping lanserte spillet Nabolaget tidlig i 2015. Spillet skiller seg fra øvrige lotterier ved at vinnerne trekkes med utgangspunkt i spillernes adresser. På tross av at selskapet har lagt ned betydelig innsats for å skape kjennskap til spillet, blant annet gjennom et eget underholdningsprogram på TV 2, har omsetningstallene vært vesentlig lavere enn forventet. Som følge av lavere omsetning har det blitt gjort endringer gjennom 2015, og selskapet vil justere konseptet videre i 2016 for å forbedre resultatene fra dette spillet.

Grasrotandelen gir spillerne mulighet til å påvirke fordelingen av Norsk Tippings overskudd. I 2015 fordelte spillerne 394 millioner kroner til lag og foreninger via Grasrotandelen. Grasrotandelen gir frie midler til mottakerorganisasjonene og utgjør et positivt tilskudd til finansieringen av frivillige lag og foreninger.

Norsk Tipping har et mål om at selskapets produkter skal være tilgjengelig gjennom de innleveringskanalene kundene foretrekker. Selskapet utvikler nye digitale løsninger for levering av spill via internett og mobil. Samtidig gjennomføres en omfattende oppgradering av salgs- og kommunikasjonsløsningen hos kommisjonærene. Fortsatt er det slik at over halvparten av selskapets omsetning skjer via fysisk handel. Det er satt i gang utskiftning av interiør hos kommisjonærene, og denne utskiftningen vil fortsette i 2016. De nye løsningene har et moderne uttrykk og gir mulighet for å erstatte papirbasert kommunikasjon med digitale løsninger via skjermer. Norsk Tipping har de senere år foretatt betydelige investeringer for å modernisere løsningene i fysisk handel.

Norsk Tipping omsatte i 2015 for 11,2 milliarder kroner gjennom elektroniske kanaler. En stor del av omsetningen fra digitale kanaler kommer fra nettspillene som ble lansert i 2014 (Instaspill). For de øvrige spillene utgjorde omsetningen i elektroniske kanaler 4,9 milliarder kroner, en vekst på 18 prosent fra 2014.

På generalforsamlingen i 2015 fikk Norsk Tipping et helt nytt styre. Det nyvalgte styret har i løpet av 2015 opparbeidet seg innsikt i selskapets rammebetingelser og utfordringer, blant annet gjennom involvering i utarbeidelsen av selskapets nye strategiplan for perioden 2016-2020.

Regulatoriske endringer innenfor pengespillområdet

I 2015 ble det gjennomført vesentlige endringer i lotteriforskriften. Formålet er å gi nye inntektsmuligheter for frivillige og humanitære organisasjoner. Det er gitt rom for inntil fem private lotterier med en årlig omsetning begrenset til 300 millioner kroner per lotteri. Begrensningene i antall tillatelser og det foreslåtte omsetningstaket skal sikre at de nye lotteriene kan operere ved siden av Norsk Tipping uten å utfordre enerettsmodellen i for stor grad. Det forventes at flere av de nye private lotteriene vil starte opp i løpet av 2016.

I 2015 iverksatte Kulturdepartementet en høring knyttet til pengespillområdet. Målet med høringen er å belyse mulige reguleringsmodeller for det norske pengespillmarkedet i framtiden. I Kulturdepartementets høringsnotat var det vedlagt to utredninger for å belyse problemstillingen:

  1. Utredning av økonomiske konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill, Rambøll Management Consulting, 15. januar 2015 (inkludert tilleggsrapport av 23. juni 2015)
  2. Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet, Lotteritilsynet, 15. mai 2015 (inkludert tilleggsrapport av 5. juni 2015)

I sitt høringssvar ga Norsk Tipping uttrykk for at selskapet fra et pengespillfaglig perspektiv kan stå bak hovedkonklusjonene i disse rapportene. Norsk Tipping fremhevet at valget om man skal gå fra en enerettsmodell til en lisensmodell er et grunnleggende og prinsipielt valg mellom to ulike modeller for å styre og regulere pengespillmarkedet. Norsk Tipping mener de grunnleggende forutsetningene som den norske pengespillpolitikken er basert på fram til i dag, vil bli vesentlig endret dersom man går fra et enerettssystem til et lisenssystem.

Norsk Tipping ga i høringen uttrykk for at et høyt nivå på ansvarlighet, og beskyttelse av sårbare grupper i befolkningen, best kan oppnås med et enerettssystem. Dette standpunktet understøttes slik selskapet ser det av rapportene fra Rambøll og Lotteritilsynet, som lå til grunn for Kulturdepartementets høringsnotat.

Fordelen med en enerettsmodell er at myndighetene har flere styringsvirkemidler enn bare alminnelig regelverksstyring. Det er hverken praktisk mulig eller prinsipielt ønskelig å ha samme styrings- og kontrollregime overfor private, kommersielle aktører som overfor en 100 prosent statlig eid virksomhet. Slik situasjonen er i dag, mener Norsk Tipping at selskapet og myndighetene har gode forutsetninger for å gjennomføre kanaliseringsoppdraget i en periode med endringer i spillmarkedet og de generelle forbrukervanene.

Ansvarlig spillvirksomhet

Norsk Tippings virksomhet hviler på selskapets evne til å forebygge uønsket spilleatferd. Selskapet vier stor oppmerksomhet til å kunne tilby attraktive spill innenfor ansvarlige og trygge rammer for kundene. Dette gjennomsyrer både virksomheten som helhet og de produkter og tjenester selskapet tilbyr. Det er satt i gang et omfattende arbeid for å gjøre verktøyene for å redusere uønsket spilleatferd enda mer treffsikre og nyttige for kundene. Dette er en naturlig konsekvens av utviklingen av selskapets spillportefølje. Blant annet gjennom innføring av monitoreringsverktøyet Playscan i 2014 har selskapet treffsikre verktøy som gir spillerne økt innsikt i egne spillevaner og retter oppmerksomheten mot eventuelle faresignaler ved eget spill. Disse løsningene hjelper spillere til å holde omfanget av spill på et forsvarlig nivå. Analyser av informasjon fra Playscan har i 2015 gitt selskapet ny innsikt i spillevaner. Innsikten gir grunnlag for å ta ytterligere skritt med mål om å påvirke spilleatferden i bærekraftig retning.

Norsk Tipping samarbeider løpende med forskningsmiljøer innen spilleatferd for å gi økt innsikt i forhold som kan påvirke problematisk spilleatferd. Selskapet har et mål om å være blant de ledende spillselskapene i verden innenfor spillansvarlighet.

Kostnadsutviklingen

Selskapet følger løpende opp andelen av netto spillinntekter som går til gode formål. Målsetningen er at selskapet skal løse samfunnsoppdraget på en mest mulig kostnadseffektiv måte, slik at andelen som går til gode formål blir høyest mulig. Kostnadsnivået målt som andel av netto spillinntekter har i den seneste tiårsperioden vært relativt stabil på rundt 40 prosent. Dette til tross for at økende kompleksitet i selskapets spillportefølje og lansering av nye produkter har påvirket kostnadsbildet negativt. I 2014 ble det besluttet å etablere et kostnadseffektiviseringsprogram med mål om å effektivisere virksomheten og gi reduserte kostnader. Det er identifisert fem hovedområder hvor selskapet skal effektivisere virksomheten gjennom forbedrede prosesser eller reduksjon av kostnader. Tiltakene er av forskjellig karakter, og det vil være forskjeller i hvor tidlig effektene slår ut i lavere kostnader. Tiltakene berører områder som organisering av innkjøpsfunksjonen, samordning av utvikling av salgskanalene, organisering av ID- og betalingstjenester, organisering av utviklingsprosessene i selskapet, forbedret utnyttelse av sponsor- og markedsmidler og forbedrede prosesser for kundeservice og selvbetjeningsløsninger for kundene. Enkelte tiltak gir effekt allerede fra 2015, mens andre tiltak vil gi økende effekt i perioden fram mot 2020.

Lansering av nye produkter og tjenester bidrar til at virksomheten blir stadig mer kompleks, noe som også påvirker kostnadene. En meget omfattende utskiftning og fornyelse av infrastruktur innenfor IT- området er fullført i 2015. Dette gjør at selskapet i årene som kommer har robuste tekniske løsninger som legger et godt grunnlag for stabil og kostnadseffektiv drift på dette området.

For å lykkes med å kanalisere omsetning til et regulert og ansvarlig spilltilbud er selskapet avhengig av synlighet og markedsaksept hos kunder og samarbeidspartnere. Selskapet har derfor et betydelig omfang av markedsaktiviteter og samarbeidsavtaler som gir profilering og oppmerksomhet om selskapets produkter og samfunnsoppdrag. Det samlede avtalebeløp for selskapets samarbeidsavtaler innen sponsorområdet var på rundt 100 millioner kroner i 2015. Avtalene er inngått med viktige aktører innen kultur, idrett og samfunnsliv. Den største samarbeidsavtalen er avtalen med Norges Fotballforbund.

Balanse

Ved utgangen av 2015 var selskapets totalbalanse på 5,2 milliarder kroner og egenkapitalandelen 4,1 prosent. Tilsvarende tall i 2014 var 5,0 milliarder kroner og 4,3 prosent. Selskapets frie egenkapital utgjorde 64 millioner kroner pr 31.12.2015.

Den lave egenkapitalen må ses i sammenheng med selskapets egenart, som innebærer at aktiviteten gjennom året akkumulerer overskudd til utbetaling påfølgende år. På tidspunktet for utbetaling til overskuddsmottakerne er egenkapitalen styrket på grunn av aktiviteten det påfølgende året.

På kort sikt er det relativt liten usikkerhet om den framtidige utviklingen knyttet til selskapets finansielle situasjon. Selskapets stilling som særlovsselskap med forutsigbare rammebetingelser, medfører at selskapet har tilfredsstillende egenkapital og finansiell stilling på tross av lav egenkapitalandel. Styrets vurdering er at dette på kort sikt fortsatt vil være gjeldende, selv om det kan komme eventuelle endringer i regulering av spillmarkedet.

Kontantstrøm

Spillinntektene utgjør selskapets viktigste kontantstrømkilde. Spillinntekter etter fradrag for premier har økt med 0,5 milliarder kroner fra forrige år. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 2015 utgjorde 4,7 milliarder kroner mot 4,3 milliarder kroner i 2014, en vekst på 8 prosent. I tillegg har utbetalinger til kjøp av varige driftsmidler vært vesentlig lavere enn i 2014. Dette forklares både ved at det har vært relativt lave investeringer i 2015 og ved at nivået i 2014 var spesielt høyt som følge av investering i nye terminaler hos kommisjonærene.

Finansiell risiko

Norsk Tipping har enkelte transaksjoner og mindre beholdninger i utenlandsk valuta og er således i noen grad utsatt for finansiell markedsrisiko. I tillegg har selskapet kredittrisiko knyttet til oppgjør fra kommisjonærene. Oppgjør for siste ukes omsetning innbetales påfølgende uke gjennom automatiske trekk. Det er etablert garanti- og depositumsordninger som reduserer kredittrisikoen vesentlig.

Selskapet har en løpende oppfølgning av utestående fordringer og tiltak ved manglende betaling iverksettes umiddelbart for å redusere risiko for tap. Selskapet har ikke realisert vesentlige tap på fordringer mot kommisjonærer i 2015. Årets tap på fordringer mot kommisjonærer er 0,2 millioner kroner, som er et meget lavt nivå. Likviditetssituasjonen er tilfredsstillende ved at selskapet gjennom daglig drift genererer betydelige disponible midler. Selskapet har ved årsskiftet en positiv beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende på 4 milliarder kroner. Selskapet vurderer at det er relativt lav usikkerhet knyttet til finansiell utvikling neste år.

Fortsatt drift

Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir en rettvisende oversikt over resultatet av selskapets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold i regnskapsåret eller etter regnskapsårets slutt som har betydning for denne forutsetningen eller for årsregnskapet for øvrig.

Forskning, utvikling og fornyelse

Norsk Tipping har ingen egen forsknings- og utviklingsaktivitet slik det defineres i regnskapsloven. Imidlertid har selskapet løpende utviklingsaktiviteter knyttet til fornyelse og utvikling av produkter, systemer og tjenester på flere områder. Det anslås at over 30 prosent av selskapets ansatte til enhver tid er engasjert i ulike utviklingstiltak.

Det største prosjektet i 2015 har vært en fornyelse av IT- løsninger knyttet til skrapespill. Denne ble fullført i 2015, og med dette har selskapet i tur og orden oppgradert til nye løsninger for både tallspill, sportsspill og skrapespill. Ferdigstillelsen representerer en milepæl for selskapets tekniske infrastruktur. Utover dette er den største aktiviteten i 2015 knyttet til forbedring av selskapets salgskanaler.

I tillegg til disse store aktivitetene har det vært gjennomført større og mindre produktfornyelser for flere spill, hvor den mest betydningsfulle har vært den tidligere omtalte endringen av Lotto. Det har også blitt lansert et nytt Flax- lodd med rekordstor førstepremie i samarbeid med øvrige nordiske spillselskaper (Veikkaus fra Finland og Danske Spil fra Danmark).

For å styrke arbeidet med innovasjon har selskapet etablert et nytt utviklingsmiljø som har som mandat å finne nye forretningsmuligheter for selskapet i et lengre perspektiv. Dette kan være nye produkter eller tjenester til spillerne, men mandatet gir også rom for mer radikal innovasjon. Det ligger i mandatets natur at det foreløpig er stor usikkerhet rundt resultatene av denne satsingen.

Framtidig utvikling

Norsk Tippings gjeldende drifts- og rammebetingelser gir et godt grunnlag for videre utvikling. Selskapet har i 2015 ferdigstilt strategiplan for perioden 2016-2020. Selskapets overordnede ambisjon i strategiperioden er:

Begeistre en ny generasjon
Enda viktigere for samfunnet

Denne todelte ambisjonen tydeliggjør både en markedsmessig og en samfunnsmessig ambisjon for perioden. Med «begeistre en ny generasjon» menes at selskapet i perioden må skape et spilltilbud som skaper begeistring og oppslutning om selskapet i kundegrupper under 40 år. Med «enda viktigere for samfunnet» menes at folk flest skal oppleve at selskapet er en samfunnsbygger som gjør en forskjell i deres hverdag og lokalmiljø.

Den grunnleggende forutsetningen om ansvarlighet ligger fast og skal videreutvikles i takt med at spillporteføljen og tilhørende tjenester utvides og fornyes. Selskapets produkter og tjenester skal være til glede for enkeltspilleren og samfunnet, ikke en byrde.

Norsk Tippings inntekter skal primært sikres ved at flere finner underholdning og spenning i selskapets produkter, ikke ved å øke omsetningen blant eksisterende kunder. Den planlagte utvidelsen av produktporteføljen er et viktig steg i å gjøre selskapets produkter mer relevante for en større del av befolkningen.

Arbeidsmiljø

Norsk Tipping er en IA-bedrift og ønsker å ha en inkluderende bedriftskultur preget av mangfold. Selskapet har et mål om en mer balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Denne målsetningen er i tråd med formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Arbeidsmiljøtiltakene som iverksettes skal være målrettet og skal bidra til å realisere strategiplanen for perioden fram mot 2020 og de årlige virksomhetsplanene. Selskapet har en målsetting om å forbedre effektivitet og endringsevne i organisasjonen. Dette forutsetter intern mobilitet, innføring av endrede arbeidsformer og en bedre systematikk for kompetanseutvikling. Gjennom omorganisering av virksomheten i 2015 er HR-området styrket for å ivareta disse områdene.

Andelen kvinner i lederstillinger er 31 prosent, mens 38 prosent av totalt 404 fast ansatte er kvinner.

Sykefraværet var på 4,6 prosent i 2015. Det er registrert to fraværsskader 2015. Disse førte til sammen til 123 sykefraværsdager.

Ytre miljø

Den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker det ytre miljø, er produksjon og distribusjon av papirbasert materiell til kommisjonærene. Selskapet har kontinuerlig oppmerksomhet på omfanget av slikt materiell, og selskapet vurderer stadig hvor mye som sendes ut til den enkelte kommisjonær med målsetning om å redusere utsendelse av overflødig materiell. Digitaliseringen av selskapets produkter medfører at en stadig større andel av omsetningen skjer via elektroniske kanaler. Dette reduserer behovet for trykt materiell. Den nye interiørløsningen som er i ferd med å bli tatt i bruk, reduserer behovet for papirmateriell hos kommisjonærene gjennom økt bruk av elektroniske flater. Dette gir mulighet til bedre kommunikasjon til kundene samtidig som papirmengden reduseres. I 2015 er omfanget av spillmateriell redusert med 10 millioner kroner sammenlignet med året før.

For 2015 er selskapets CO2- utslipp beregnet til totalt 369 tonn CO2. Utslippene knytter seg først og fremst til reisevirksomhet for selskapets ansatte, i tillegg til utslipp knyttet til strømforbruk, lys og varme. Selskapets lokaler er tilknyttet fjernvarmeanlegg som hovedsakelig har bioenergi og gjenvunnet varme som energikilde. Dette bidrar til å redusere CO2-utslipp fra oppvarming. Norsk Tipping jobber stadig for å forbedre og redusere energibruken. I 2015 ble det installert varmepumper som gjenvinner varmen fra selskapets datahaller til oppvarming av andre deler av bygningsmassen. Videre installerer Norsk Tipping løpende mer energieffektiv belysning, og selskapet vil i 2016 gjennomføre tiltak som øker virkningsgraden i strømforsyning og dermed reduserer forbruket.

Anvendelse av årsresultatet

Selskapets frie egenkapital består av investeringsfond og annen egenkapital. Samlet fri egenkapital pr. 31.12.2015 er på 64 millioner kroner.

Styrets forslag til disponering av overskuddet er som følger (i mill.kr):

Årsberetning - disponering av overskudd
Tippenøkkelen3785
Grasrotandelen394
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering231
Bingoentreprenørenes overskuddsformål59
Tiltak mot spillavhengighet15
Sum overskuddsdisponering4485

Styret i Norsk Tipping AS

Hamar, 10. mars 2016

Linda Bernander Silseth

Styrets leder
Bjørn Maaseide David Hansen Anne Lise Meyer Bjørn Vidar Mathisen Kjersti Langseth Dag Westby

Torbjørn Almlid

Administrerende direktør
Til toppen