ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Årsregnskap

Resultatregnskap

 

 

 

Regnskap - resultatregnskap
Tall i mill. kronerNote20152014
DRIFTSINNTEKTER
Spillinntekter129 74226 911
Andre driftsinntekter22816
SUM DRIFTSINNTEKTER29 77026 926
DRIFTSKOSTNADER
Premieandeler22 50820 184
Spillprovisjoner847823
Lønns- og personalkostnader3385346
Avskrivninger og nedskrivninger6279204
Andre driftskostnader41 3241 235
SUM DRIFTSKOSTNADER25 34322 792
DRIFTSRESULTAT4 4274 134
Finansinntekter56588
Finanskostnader577
ÅRSRESULTAT144 4854 215
Disponering av årsresultatet:
Tippenøkkelen3 7853 536
Grasrotandelen394356
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering231246
Bingoentreprenørene´s overskuddsformål5955
Tiltak mot spillavhengighet1512
Overført til annen egenkapital010
Sum disponert4 4854 215

 

 

 

Balanse

Regnskap - balanse
Beløp i mill. krNote20152014
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler6240317
Sum Immaterielle eiendeler240317
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom6232253
Kjøretøyer, maskiner, inventar og utstyr6353423
Sum varige driftsmidler585677
Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskaper711
Investering i tilknyttede selskaper73232
Andre langsiktige fordringer93438
Sum finansielle anleggsmidler6771
Sum anleggsmidler8921 065
Omløpsmidler
Varer1000
Fordringer
Kommisjonærfordringer111222
Andre fordringer12184212
Sum fordringer306214
Bankinnskudd, kontanter og lignende184 0373 720
Sum omløpsmidler4 3423 934
SUM EIENDELER5 2344 999
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital130,20,2
Sum innskutt egenkapital0,20,2
Opptjent egenkapital
Bundet egenkapitalfond14150150
Investeringsfond1499
Annen egenkapital145555
Sum opptjent egenkapital214214
Sum egenkapital214214
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser178767
Sum avsetning for forpliktelser8767
Sum langsiktig gjeld8767
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld8109136
Premieforpliktelser7054
Forskuddsbetalt innsatsbeløp220214
Skyldige offentlige avgifter3028
Annen kortsiktig gjeld15681715
Restoverskudd til utbetaling163 8233 571
Sum kortsiktig gjeld4 9334 717
Sum gjeld5 0204 784
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 2344 999

 

Kontantstrømoppstilling

 

 

 

Regnskap - kontantstrømoppstilling
Beløp i mill. krNoter20152014
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat4 4854 215
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler00
Ordinære avskrivninger6242200
Nedskrivning anleggsmidler6364
Endring i kommisjonærfordringer11-1201
Endring i andre kortsiktige fordringer,omløpsmidler og varelager28-103
Endring i leverandørgjeld-2813
Endring i pensjonsforpliktelser20-27
Endring i andre langsiktige fordringer45
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter4 6704 309
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler00
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler6-110-452
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-110-452
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Nettoendring i kortsiktig gjeld-9-116
Nettoendring i annen egenkapital010
Utbetalinger og avsetninger-4 233-3 992
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-4 242-4 098
Netto endring i kontanter317-241
Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse3 7203 961
Beholdning av kontanter ved periodens slutt4 0373 720

Norsk Tipping AS bruker den indirekte modellen ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen.

 

Til toppen