ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Norsk Tippings arbeid med ansvarlighet er rotfestet i selskapets samfunnsoppdrag. – Våre spill skal alltid være innenfor ansvarlige rammer, og vi skal forebygge negative konsekvenser av pengespill.Tonje Sagstuen, direktør for samfunn og kommunikasjon

Ansvarlig

Pengespill er strengt regulert i Norge. Lovgivningen er utformet for å beskytte forbrukerne mot negative konsekvenser av pengespill. Formålsparagrafen i pengespilloven er en tydelig bestilling fra samfunnet til Norsk Tipping, så tydelig at den er gjenbrukt i selskapets vedtekter:

Loven skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra spillene kan gå til formål som nevnt i § 10 [helse- og rehabiliteringsformål, idrettsformål, kulturformål og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner]

– Jeg er glad for at vi har et så sterkt fokus på ansvarlighet og at det også preger våre vedtekter og verdier. Det er på ingen måte likegyldig for verken oss heller mottakerne av spillemidler hvor pengene kommer fra, vektlegger Sagstuen.

Attraktiv og ansvarlig

Oppdraget – å tilby og selge pengespill samtidig som vi forebygger uønskede konsekvenser av dem – oppfattes av mange som et paradoks og er gjenstand for offentlig debatt. Den berører så vel reguleringen av markedet som beskyttelse av forbrukerne og hvordan overskuddet skal fordeles.

Det faktum at pengespill kan være en kilde til problemer, er selve eksistensgrunnlaget for Norsk Tipping. Både samfunnet og selskapet erkjenner at pengespill kan ha problematiske sider for enkelte.

– Vi jobber aktivt med forebygging for å sikre at spillene våre skaper glede og underholdning. De skal ikke være en rot til økonomiske og sosiale problemer for sårbare spillere. For å forebygge negative konsekvenser av pengespill, har vi utarbeidet ni prinsipper som vi jobber etter, forteller Sagstuen. Prinsippene finner du her.

Nytt rammeverk

Norsk Tipping lanserte et nytt rammeverk for ansvarlig spillvirksomhet i 2014, og investerte mye tid i å implementere og videreutvikle dette i 2015. Rammeverket er basert på selskapets krav om registrert spill, som innebærer at man må være registrert som kunde for å spille hos Norsk Tipping. Selskapets ID- og betalingsløsning krever at spilleren er registrert i folkeregisteret, og at kunden identifiseres på individnivå med en godkjent ID. Eneste unntak fra denne regelen er fysiske Flax-lodd, som ikke krever registrering.

– Registrert spill er en forutsetning for at vi kan utføre oppdraget vårt slik myndighetene ønsker. Med registrert spill vet vi hvem alle våre kunder er. Vi vet hvor mye de vinner og hvor mye de taper. Det er avgjørende for å gjøre den jobben vi er satt til, understreker direktøren.

Løsningen er også avgjørende for å ha betryggende alderskontroll og tilby kundene ulike verktøy som gjør at de enklere kan holde kontroll over eget spill.

For å forebygge spilleproblemer gjennomfører Norsk Tipping også risikovurderinger av alle nye spill, tjenester og distribusjonsformer, blant annet ved hjelp av forskning, verktøyet GAM-GaRD og andre tredjepartsvurderinger.

Samarbeider internasjonalt

Norsk Tipping samarbeider aktivt om ansvarlig spill med internasjonale aktører. Selskapet er medlem av The European Lotteries and Toto Association (EL) og World Lottery Association (WLA) og har forpliktet seg til å følge deres standarder for ansvarlig spill. Norsk Tippings administrerende direktør Torbjørn Almlid er styremedlem i EL og denne organisasjonens representant i Global Lottery Monitoring System (GLMS), et system som overvåker og rapporterer hendelser knyttet til sportsspill. Norsk Tipping etterlever retningslinjer fra GLMS. Selskapet har tidligere etterlevd retningslinjene fra en tilsvarende europeisk ordning (European Lotteries Monitoring System), men denne ble i sin helhet erstattet av GLMS fra 1. juni 2015. Sikkerhetssjefen i Norsk Tipping er medlem av sikkerhetskomiteen i WLA, som har et særlig ansvar for forbedring av WLA Security Control Standard (SCS). Norsk Tipping har også et internasjonalt samarbeid i produktporteføljen gjennom spillene Vikinglotto og Eurojackpot.

Ansvarlig spill

Et trygt og ansvarlig spilltilbud er avgjørende for å gi forbrukerne akseptabel beskyttelse i det norske pengespillmarkedet.

Ung mann med en datamaskin

 

Én spilleavhengig som følge av Norsk Tippings spill, er én spilleavhengig for mye. Dette er et grunnleggende prinsipp for Norsk Tipping. Selskapets rammeverk for ansvarlig spillverksomhet tar utgangspunkt i kravet om registrert spill for å håndheve aldersgrensen på 18 år og ta i bruk verktøy og foreta målinger for å kunne forebygge og tilføre kunnskap til ansvarlighetsarbeidet i selskapet. Samtidig tilbyr Norsk Tipping kundene effektive verktøy for å holde kontroll over egen spilleatferd. Verktøyene – og hvordan de virker – er nærmere beskrevet under.    

 

Mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Tipping har en nullvisjon når det kommer til antall spilleavhengige blant selskapets kunder. Denne nullvisjonen er operasjonalisert i et sett av måleindikatorer som inngår i Norsk Tippings årlige virksomhetsplaner. Måloppnåelsen følges opp sentralt og på avdelingsnivå for å måle effekten av tiltak og, om nødvendig, ta korrigerende grep. Et viktig verktøy i denne sammenhengen er Playscan, som gir både kunden selv og selskapet et bilde av risikostatus blant kundene. Les mer om Playscan under.  

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak og resultater  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenser og utestenging  

 

 

 

 

 

 

 

Alle som spiller hos Norsk Tipping må – før de spiller første gang – sette personlige grenser for mye tid og penger de vil tillate seg å bruke. I tillegg har Norsk Tipping innført en maksgrense i enkelte spillkategorier for å gi en minimumsbeskyttelse for spillere som ikke kan eller vil sette personlige grenser. Det er selskapets løsning for registrert spill som gjør håndheving av grenser og bruk av andre ansvarlighetsverktøy mulig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter to års drift av det nye systemet for grensesetting, viser undersøkelser at majoriteten av spillerne som benytter seg av grenseverktøyene, er positive til grenser og bruken av disse. De er i hovedsak fornøyd med hvordan dette fungerer, og at de setter lave eller moderate grenser for seg selv. Alle verktøyene er lett tilgjengelige på selskapets spillevettsider.   

 

 

 

 

 

 

 

Playscan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playscan er et nyttig og objektivt verktøy både for kundene og for Norsk Tipping. Det er laget av anerkjente forskere og psykologer innen risikoatferd knyttet til spill, og er basert på siste oppdaterte forskning på spilleatferd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playscan gir løpende risikovurderinger – temperaturmålinger – av spilleatferden til hver enkelt kunde gjennom kundens meldingssenter på mobil eller internett. Risikovurderingene baseres på kognitive atferdsanalyser av spilledata, samt informasjon fra en selvtest kunden besvarer om egne holdninger til pengespill. Verktøyet er forebyggende og informativt, og intervenerer ikke. 19. mars 2015 ble Playscan endret fra å være et frivillig verktøy som spillerne selv måtte aktivere, til å være aktivert automatisk tjeneste for alle spillere. Siden denne datoen har Playscan vært tilgjengelig for alle Norsk Tippings kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

For Norsk Tipping er Playscan et verktøy for å analysere, gi risikostatus og skaffe kunnskap om risiko i hele kundebasen. Grafen under viser status for Norsk Tippings kunder i Playscan per 31.12.2015. Det var høyest andel kunder med moderat eller høy risiko i kategoriene Kasino og Bingo, mens Sport og VLT (videolotteriterminaler) hadde den største positive endringen i Playscans risikovurdering fra 2014 til 2015. Norsk Tipping opplever at ansvarlighetsutviklingen i all hovedsak er positiv for kundene, og at andelen grønne spillere er økende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Tippings kunder per kategori i Playscan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotterier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill: Lotto, Vikinglotto, Extra, Nabolaget, Eurojackpot, Joker og Keno   

 

 

 

 

Ansvarlig playscan - kategori lotterier
20142015Endring
Grønne kunder97,5 %97,3 %-0,2 %
Gule kunder1,7 %1,8 %0,1 %
Røde kunder0,8 %0,9 %0,1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill: Tipping, Langoddsen, Liveoddsen, Oddsbomben og Vinneroddsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig playscan - kategori sport
20142015Endring
Grønne kunder90,5 %93,0 %2,5 %
Gule kunder6,3 %4,2 %-2,1 %
Røde kunder3,2 %2,8 %-0,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill: Multix, Belago 

 

 

 

Ansvarlig playscan - kategori VLT
20142015Endring
Grønne kunder84,8 %89,9 %5,1 %
Gule kunder10,2 %4,9 %-5,3 %
Røde kunder5,0 %5,2 %0,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill: KongKasino og e-Flax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlig playscan - kategori kasino
20142015Endring
Grønne kunder87,0 %83,7 %-3,3 %
Gule kunder8,0 %9,6 %1,6 %
Røde kunder5,0 %6,7 %1,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bingo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spill: Bingoria 

 

 

 

 

 

Ansvarlig playscan - kategori bingo
20142015Endring
Grønne kunder87,7 %85,2 %-2,6 %
Gule kunder7,2 %8,6 %1,4 %
Røde kunder5,2 %6,2 %1,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelpelinjen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelpelinjen er et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud og tilbyr hjelp til spilleavhengige og deres pårørende. Hjelpelinjen og Norsk Tipping er organisatorisk og økonomisk uavhengige av hverandre, men har løpende kontakt om utviklingen i spillmarkedet. Norsk Tipping har også brukt Hjelpelinjen som kompetansesenter i arbeidet med å forebygge spilleproblemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsstatistikken fra Hjelpelinjen for 2015 viser at antallet samtaler om pengespill med Hjelpelinjen økte med 6 prosent sammenlignet med 2014. Det var første år med økning etter flere år med nedgang. Økningen er knyttet til kasinospill, som ble nevnt i halvparten av samtalene ved Hjelpelinjen og oppgitt som hovedproblemspill i 14 prosent av henvendelsene. I 2015 handlet mer enn halvparten av alle samtalene om pengespill om spill fra utenlandske nettspillselskap og problemer knyttet til disse. Det var også en økning i antallet henvendelser fra unge kvinner med problemer med kasinospill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en betydelig reduksjon i andel henvendelser som oppgir Norsk Tippings kasinospill som hovedproblemspill fra 2014 til 2015: Av spillerne som oppga kasinospill som hovedproblemspill, oppga 3 prosent at problemene var knyttet til spill fra Norsk Tipping alene, mot 8 prosent i 2014. 81 prosent oppga spill fra utenlandsk tilbyder som hovedproblemspill. Det siste er oppsiktsvekkende tatt i betraktning at disse aktørene betjener en andel på beskjedne 11 prosent av alt pengespill fra Norge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere detaljer om henvendelsene til Hjelpelinjen leser du i seksjonen Statistikk.  

 

 

 

 

 

 

 

Revisjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2015 gjennomførte Lotteritilsynet fire revisjoner av Norsk Tippings virksomhet. De fire revisjonene dekket:  

 

 

 

 

 

 

 

 • Transaksjoner og etterlevelse av spillereglene i spillene Multix og Extra
 • Internasjonale spill
 • Sportsspill
 • Markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisjonen av sportsspill fokuserte på spillernes rettigheter og avdekket to avvik, ingen av dem alvorlige. Det ene gjaldt feil gjengivelse av minstepris i spilleregler, det andre manglende informasjon om premieandel i Norsk Tippings elektroniske kanaler. Begge avvikene er rettet opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble også avdekket avvik i revisjonen av elektrononisk markedsføring og distribusjon. Les mer om disse avvikene og hvordan de ble håndtert her. Lotteritilsynet konkluderte ellers med at Norsk Tipping har tilfredsstillende kontroller på plass for å sikre etterlevelse på områdene som ble revidert. De øvrige to revisjonene avdekket ikke avvik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2015 ble Norsk Tippings arbeid med ansvarlig spillvirkskomhet periodisk revidert mot ELs Responsible Gaming Standard. Revisjonen ble gjennomført av DNV GL og viste at Norsk Tipping oppfylte standarden med god margin på alle områder. Selskapet oppnådde 100 prosent måloppnåelse på 9 av 11 områder og en laveste score på 93 prosent av standardens krav for de to øvrige områdene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetanse og opplæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ansatte i Norsk Tipping må gjennom et opplæringsprogram om ansvarlig spillvirksomhet. Programmet inngår i selskapets opplæringsportal Tippeskolen, og har til formål å øke kompetansen til alle ansatte på fagområdet ansvarlig spillvirksomhet. Bakgrunnen er at kunnskap og kompetanse, sammen med økt bevissthet, forebygger spilleproblemer til grupper som eksponeres for pengespill i hverdagen. I tillegg til Tippeskolens innhold, legger selskapet spesiell vekt på kompetanseutvikling i enheter og fagområder med oppgaver innenfor kundekontakt, salg/markedsføring og produktutvikling, samt gjennom introduksjonsprogrammet for nyansatte. 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnskap og forskning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2015 bidro Norsk Tipping til utarbeidelsen av Handlingsplan mot spilleproblemer 2016–2018, som ble utgitt av Kulturdepartementet i november. Selskapet bidro også med innspill knyttet til forskning på spilleproblemer og –avhengighet. Hvert år går en andel av Norsk Tippings overskudd til tiltak mot spilleproblemer. Av overskuddet i 2015 utgjorde denne andelen 15 millioner kroner som fordeles av Kulturdepartementet og Lotteritilsynet på ulike tiltak, inkludert forskning. Norsk Tipping bidro gjennom 2015 med spilledata til et slikt forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen (UiO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg gjennomfører Norsk Tipping forskningsprosjekter i egen regi, spesielt innenfor feltet ansvarlig spillvirksomhet. Ett slikt initiativ er et forskninsgbasert pilotprosjekt i samarbeid med Sustainable Interactions for å se på virkningen av direkte oppfølging av risikoutsatte spillere. Norsk Tipping har også startet et banebrytende forskningssamarbeid med Dr. Mark Griffiths (Professor of Gambling Studies, Nottingham Trent University) og Director Michael Auer gjennom selskapet Neccton for å bruke spilledata til å analysere effekten av å gi ulike typer direkte og relevant ansvarlighetsinformasjon til en gruppe spillere. Funn og resultater av arbeidet presenteres i mars 2016.    

 

 

 

 

 

 

 

Kunnskap og forskning står sentralt i dialogen mellom Norsk Tipping og de eksterne interessentene. Les mer om temaene som er diskutert med ulike interessentgrupper under Åpenhet og dialog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisering og oppfølging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidet med ansvarlig spill og samfunnsansvar griper inn i nær alle deler av Norsk Tippings organisasjon, og er sentralt i selskapsstrategien. Arbeidet eies og koordineres av fagenheten Ansvarlig Spillvirksomhet i Norsk Tipping. Fagenheten rapporterer på egne KPI-er til selskapets virksomhetsstyring og toppledelse. Ansvarlig Spillvirksomhet følger en egen policy med tilhørende retningslinjer og rutiner. Denne policyen er en del av selskapets styring av forretningskritiske prosesser som revideres og godkjennes årlig. Arbeidet med ansvarlig spill er gjenstand for regelmessige tilsyn og revisjoner fra Lotteritilsynet, samt revisjoner mot de internasjonale standardene fra både The European Lotteries and Toto Association (EL) og World Lottery Association (WLA).

 

 

 

 

 

 

Åpenhet og dialog

Norsk Tipping fører løpende dialog med selskapets interessenter. Vi legger vekt på å skape velfungerende og fortrolige arenaer for utveksling av informasjon og fagkunnskap, og avklaring av forventninger.

Norsk Tipping har gjennom flere år ført en åpen og direkte dialog med viktige interessenter. Dialogen er avgjørende for at Norsk Tipping skal kunne lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Interessentene utgjør et mangfold av organisasjoner, synspunkter og kunnskap, men har til felles at de øver innflytelse over Norsk Tippings virksomhet. Interessentene er valgt ut basert på vesentlighetsprinsippet og en vurdering av hvilke aktører og typer kompetanse som utfyller Norsk Tipping.

Selskapet tar selv initiativ til å etablere dialog med disse interessentene. Det er viktig for Norsk Tipping å ha en arena for drøfting av problemstillinger og spørsmål knyttet til ansvarlighet og pengespill, og for å tilegne seg bedre innsikt om spilleavhengighet til utvikling av produkter og tjenester. Samtidig er dialogen en anledning til å spre kunnskap og skape forståelse for Norsk Tippings rolle, arbeid og samfunnsoppdrag. Norsk Tippings ledelse ønsker at selskapet i størst mulig grad skal praktisere åpenhet til selskapets omgivelser, og har også utarbeidet egne retningslinjer for dette.

Søker innsikt, bygger kompetanse

For Norsk Tipping er dialogmøtene viktige for å fange opp de ulike interessentenes synspunkter og for å kunne diskutere tema i full fortrolighet. Alle interessentene får mulighet til å sette opp egne tema på møtenes agenda, enten det er til informasjon eller drøfting. Interessenter som deltar på slike møter om ansvarlighet er blant andre representanter fra Lotteritilsynet, fagmiljøer innenfor behandling og forskning og interesseorganisasjoner.

Gode erfaringer med den etablerte dialogen gjør at selskapet ønsker å utvide denne delen av arbeidet med samfunnsansvar og ansvarlig spill for å få bredere perspektiver og økt detaljkunnskap om utfordringene på området. Selskapets ambisjon er å være et kompetansesenter for spillmarkedet, og konstruktiv dialog og kunnskapsdeling er både viktig og nødvendig for å kunne nå denne ambisjonen.

Tabellen under gir en oversikt over interessenter Norsk Tipping er i regelmessig dialog med, hovedtema som ble drøftet i 2015 og utfallet av dialogen.

Interessentdialog i 2015

Eier

Tre kontaktmøter, generalforsamling og møte med statsråd

På dagsorden
 • Markedsutvikling
 • Rammeverk for ansvarlighet
 • Utvikling av organisasjonen
 • Kostnadseffektivitet
Resultat
 • Eierstyring på flere nivåer
 • Innspill til ny selskapsstrategi mot 2020
 • Vedtektsendring om forvaltning av overskuddslikviditet fra 1.1.2016.
 • Alminnelige spilleregelendringer

Tilsyn

Fire tilsyn og tre kontaktmøter med Lotteritilsynet

På dagsorden
 • Spilleregler og produktportefølje
 • Norsk Tippings strategi mot 2020
 • Ansvarlig spillvirksomhet
 • Revisjoner av Norsk Tippings virksomhet
Resultat
 • Utveksling av kunnskap og erfaring
 • Styrking av rammeverket for ansvarlighet
 • Oppfølging etter revisjoner

Kunder

Kundeservice, sosiale medier

På dagsorden
 • Utforming av nye produkter og plattform for kundeinvolvering
 • Kundestøtte
 • Rammeverk for ansvarlig spill
Resultat
 • Styrket kundedialog og -involvering gjennom sosiale medier
 • Løpende håndtering av kundehenvendelser
 • Økt bruk av verktøy for ansvarlig spill

Spilleavhengighetsorganisasjoner

To kontaktmøter, deltakelse på organisasjonenes egne arrangementer, og bilaterale møter 

På dagsorden
 • Økning av antallet karensdager for spillere som stenger seg ute 
 • Styrking av rammeverket for ansvarlighet
 • Innføring av totalgrenser (maksimum tapsgrense samlet for alle spill knyttet til en spiller per mnd./år).
 • Drøfting av pilot- og forskningprosjekter
Resultat
 • Økning av karenstid effektueres i 2016
 • Pilotprosjekt mot høyrisikospillere i Playscan
 • Kompetanseheving for egne ansatte og faglig styrking av Norsk Tippings e-læringsprogram for ansatte og kommisjonærer
 • Konkretisering av innholdet i prosjektet Totalgrenser

Overskuddsmottakere

Årlige aktiviteter; årsmøtet, idrettsgalla, fagseminar, utbetaling av grasrotmidler og løpende dialog

På dagsorden
 • Markedsutvikling og spillportefølje
 • Selskapet årsresultat og fordeling av overskuddet
 • Selskapets strategi mot 2020
Resultat
 • Tilgjengeliggjøring av fakta om pengespillmarkedet 
 • Synliggjøring av overskuddsformål

Samarbeidspartnere

Felles sponsorsamling, løpende utvikling og forvaltning av sponsoravtaler

På dagsorden
 • Selskapets strategi mot 2020 og føringer for sponsoratene
 • Dreining av sponsorporteføljen i henhold til strategi
 • Oppfølging og utvikling av sponsorsamarbeid
Resultat
 • Styrket forvaltning og uttak av sponsorsamarbeid
 • Synliggjøring av overskudd og samarbeid gjennom ulike konsepter
 • Løpende dialog og kommunikasjon med våre samarbeidspartnere

Internasjonale søsterselskaper

Felles forum for topplederne, fagfora og arbeidsgrupper

På dagsorden
 • Beste praksis på flere operasjonelle områder
 • Innovasjon og utveksling av bransjeinnsikt
 • Regulatoriske og juridiske tema
Resultat
 • Initiativtaker til samarbeid om innovasjon og ansvarlig spillvirksomhet
 • Gjennomføring av felles talentprogram med Svenska Spel
 • Strategisk samarbeid med toppledelsen i Svenska Spel

Internasjonale bransjeorganisasjoner

Deltakelse i World Lottery Association (WLA)  og European Lotteries and Toto Association (EL)

På dagsorden
 • Markedsutviklig
 • Ansvarlig spill
 • Regulatoriske og juridiske tema
Resultat
 • Forsterking av Norsk Tippings engasjement i EL
 • Styrket oppfølging av Security Control Standard, både i WLA og Norsk Tipping

Fagorganisasjoner

Fast kontaktmøte hver annen uke mellom HR-avdeling og fire fagorganisasjoner

På dagsorden
 • Lønnsforhandlinger
 • Omorganiseringsprosesser
 • Arbeidsmiljøundersøkelse
Resultat
 • Invitasjon til tettere dialog mellom organisasjoner og ledelse om omorganiseringsprosessen

Fysiske kommisjonærer

Handelskonferanse, kontakt- og infoutvalg, kommisjonærturer, nettverkssamlinger, brukerforum og strategimøter

På dagsorden
 • Informasjonsflyt om marked og kunderespons
 • Salgs- og kundefremmende aktiviteter
 • Nytt kommisjonærutstyr, overgangsstøtte og opptrening
 • Utveksling/diskusjon av framtidige målbilder
Resultat
 • Forbedring av informasjonsflyt for å bidra til bedre løsninger hos kommisjonærene.
 • Brukerinvolvering i utviklingen av nye løsninger for kommisjonærene
 • Sterkere kundeorientering basert på tettere samarbeid med kjeder og kommisjonærer

e-kommisjonærer

Samarbeidsavtaler og møteplasser for utvikling

På dagsorden
Effektive forretningsmodeller, og digitalisering
 • Markedsføring og korrekt merking av kommersielt innhold.
Resultat
 • Tydeliggjøring av krav om merking av innholdsmarkedsføring og de generelle reglene for markedsføring av pengespill

Leverandører

Leverandøravtaler, sentrale leverandører inviteres til årsmøte og idrettsgalla

På dagsorden
 • Løpende spørsmål knyttet til enkeltavtaler
 • Sikkerhetsrevisjoner av leverandører
Resultat
 • Tydeliggjøring av etiske og miljømessige leverandørkrav

Forebygging av misligheter

Norsk Tipping arbeider metodisk for å sikre at lover og regler overholdes gjennom alle deler av verdikjeden. Misligheter eller brudd på selskapets egne regler tolereres ikke.

Forebygging av interne og eksterne misligheter, herunder brudd på selskapets etiske regelverk, er en naturlig del av arbeidet med å ivareta selskapets samfunnsansvar og ansvarlig spillvirksomhet. Norsk Tipping har etablert systemer og rutiner for å identifisere og håndtere risiko for interne og eksterne misligheter som en del av selskapets internkontroll.

Mål

Norsk Tipping har et klart mål om å verne offentlig orden og forebygge kriminalitet og misligheter knyttet til pengespill. Dette omfatter forebygging av økonomisk kriminalitet og korrupsjon så vel som kampfiksing, hvitvasking, misbruk av spillerkort og andre brudd på offentlig lovgivning eller egne regelverk.

Tiltak og resultater

Risikovurderinger

Norsk Tipping gjennomfører risikovurderinger av alle områder av virksomheten der risiko for interne eller eksterne misligheter kan oppstå. Basert på en bred vurdering av virksomheten, valgte selskapet i 2015 ut ni interne prosesser som ble vurdert spesielt med henblikk på interne misligheter. Risikovurderingen ble konkludert uten funn av kritiske risikofaktorer. Selv om mange av risikofaktorene kan få store konsekvenser, er risikoen for at de skjer lav. Blant de viktigste risikofaktorene for interne misligheter, var:

 • Misbruk av informasjon til egen vinning
 • Manipulering av datakode til egen vinning
 • Ignorering av regelbrudd blant kommisjonærer til egen vinning eller forbedring av resultater
 • Utilbørlig påvirkning av innkjøpsprosess
 • Økonomisk utroskap

Risikovurderingen legger grunnlag for mer målrettet arbeid mot de mest risikoutsatte prosessene framover. Det ble ikke registert interne misligheter i 2015.

Norsk Tipping har etablert en rekke kontroller for å avdekke misbruk av spillerkort blant kundene. Disse skjer fortløpende og på daglig basis, og blir gjennomgått i ukentlige avviksmøter i sikkerhetsavdelingen. Resultatet av kontrollene i 2015 var 58 svartelistede kunder, 19 kunder med muntlig advarsel, og 6 kunder med skriftlig advarsel. 1153 spillerkort ble sperret med bakgrunn i mistanke om utlån av spillerkort eller spillerkort på avveie. Dette er brudd på kundeavtalen mellom Norsk Tipping og kundene.

I 2015 gjennomførte Norsk Tippings sikkerhetsavdeling tolv eksterne revisjoner blant kommisjonærer og lokalinnehavere. Revisjonene rettet seg mot misligheter og etterlevelse av selskapets sikkerhetsinstruks, som er en del av avtaleforholdet med Norsk Tipping. Det ble gitt én skriftlig og åtte muntlige advarsler til kommisjonærer og lokalinnehavere som følge av manglende etterlevelse av sikkerhetsinstruks.

Status og evalueringer av mislighetsområdet inngår i ledelsens årlige gjennomgang av selskapets risikostyring og internkontroll. Antall registrerte kritiske eksterne misligheter (avvik) hos kommisjonærer og lokalinnehavere var 47 enkelthendelser i 2015. I 2014 var det 93 tilsvarende avvik.

Ekstern revisjon

I 2015 ble det gjennomført en revisjon av risiko for interne misligheter i regi av en uavhengig tredjepart, revisjonsselskapet EY. Formålet med revisjonen var å vurdere risiko for interne misligheter knyttet til leverandører, innkjøp, økonomiske transaksjoner og nærstående problematikk. Revisjonen avdekket ingen vesentlige avvik, eller brudd på interne bestemmelser.

Informasjon og opplæring

Norsk Tippings nulltoleranse for korrupsjon og andre misligheter framgår tydelig av selskapets kvalitetssystem, og spesielt av etiske retningslinjer og sikkerhetsinstruksene for egne ansatte, kommisjonærer og lokalinnehavere. Både etiske retningslinjer og sikkerhetsinstruksen for egne ansatte er tilgjengelige på Norsk Tippings intranett, og de er standardvedlegg til arbeidsavtalen til nye ansatte. I tråd med interne retningslinjer, fikk alle ansatte en gjennomgang av sikkerhetsinstruksen i 2015. 21 nyansatte medarbeidere og 3 ledere fikk spesiell opplæring i de etiske retningslinjene gjennom henholdsvis introduksjonsprogrammet for nyansatte og lederprogrammet.

Alle kommisjonærer og lokalinnehavere får oversendt sikkerhetsinstruks i papirform og signerer på at denne er gjenomgått og forstått ved kontraktsinngåelsen. Samme prosedyre følges når sikkerhetsinstruksen oppdateres, slik som var tilfelle i 2015. Instruksen er et av temaene på selskapets todagerskurs for nye kommisjonærer.

Norsk Tipping fikk utnevnt nytt styre i april 2015, hvorpå alle styremedlemmer ble gjort kjent med selskapets etiske retningslinjer. Etter utnevnelsen har det blitt gjennomført et introduksjonsprogram om selskapets virksomhetsområder. Seks av sju styremedlemmer deltok i møtet som omhandlet selskapets arbeid med ansvarlighet spillvirksomhet.

Kampfiksing

Etter mistankene om kampfiksing i Norge og avsløringene av store kampfiksingsaker internasjonelt, tok regjeringen initiativ til å lage Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing 2012–2015. Norsk Tipping deltar i Samarbeidsforum mot kampfiksing som har arbeidet med å følge opp forpliktelsene i handlingsplanen. I 2015 fullførte Norsk Tipping et prosjekt for å få på plass en løsning for spill gjennom andelslag hos kommisjonærer. Løsningen gir full oversikt over hvilke kunder som deltar i andelsspill.

Det er sikkerhetsavdelingen i Norsk Tipping som har det operasjonelle ansvaret for å gjennomføre opplæring, revisjoner og kontroller, både internt og eksternt. Ansvaret for å forebygge interne misligheter ligger hos Direktør Organisasjon, mens Direktør Kunde og marked har ansvaret for å forebygge eksterne misligheter. 

Ansvarlig markedsføring

Markedsføring er en forutsetning for at Norsk Tipping skal kunne kanalisere spillelyst inn til det regulerte tilbudet, men det er ikke likegyldig hvordan den skjer. Selskapets egne markedsetiske retningslinjer setter strengere rammer enn de som er gitt ved lov.

Norsk Tipping er underlagt statlige retningslinjer for pengespillreklame og har i tillegg utarbeidet egne markedsetiske retningslinjer. Disse retningslinjene er strengere enn markedsføringsloven på mange områder og regulerer blant annet hvordan selskapet henvender seg til enkeltkunder. Kun de som har gitt samtykke på forhånd, får markedsbudskap fra Norsk Tipping.

I Norge er markedsføring av pengespill bare tillatt for virksomheter med tillatelse etter pengespilloven og lotteriloven, det vil si Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og aktører med tillatelse til å drive bingo og lotterier. Forbudet lar seg ikke håndheve overfor medier som formidler sitt innhold fra andre land, og mange aktører utnytter dette.

Mål

Markedsføringens omfang skal tilpasses hva som er nødvendig for å kanalisere folks spillelyst inn mot sikre og forsvarlige spilltilbud som er underlagt offentlig kontroll. Norsk Tipping har som mål å unngå at markedsføringen av pengespillene leder kunder ut i spillproblemer. Derfor skal markedsføringen overholde spillereglene og retningslinjene fastsatt av Kulturdepartementet og Lotteritilsynet, samt selvpålagte regler. Som et minimum skal kunden alltid opplyses om 18-års aldersgrense, premieplaner, premieandeler og vinnersannsynlighet for alle produktene. I tillegg skal informasjon om ansvarlig spill – med henvisninger til Spillevett og Hjelpelinjen – være lett tilgjengelig i alle distribusjonskanaler.

Tiltak og resultater

Kjøp av reklame

I 2015 brukte Norsk Tipping totalt 303 millioner kroner på kjøp av reklame og annen markedsføring, inkludert i digitale kanaler. Det var en økning på litt over 4 prosent fra 2014. Til sammenligning viser tall fra analyseselskapet Nielsen at reklamemarkedet for pengespill vokste med 16 prosent i 2015, ikke medregnet kostnader til synliggjøring i digitale kanaler. Oppgangen i denne delen av reklamemarkedet var drevet av utenlandske aktører, som økte sine investeringer i reklame med i alt 31 prosent. I Nielsens analyser reduserte Norsk Tipping kjøpene av reklame med 16 prosent i 2015, når man holder kostnadene til synliggjøring i digitale kanaler utenfor.

Norsk Tipping benytter ikke gratisspill, bonuser eller VIP-programmer i sin markedsføring, da dette er virkemidler med uønskede konsekvenser for personer i fare for problemspill.

Revisjon av markedsføring

Lotteritilsynet gjennomførte i 2015 en revisjon av Norsk Tippings markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler. Lotteritilsynet konkluderte med at selskapets kontroll over betalt markedsmateriell fungerte etter hensikten, men at det ikke var etablert tilstrekkelig kontroll med ikke-betalt markedskommunikasjon i egne flater (f.eks. sosiale medier og egne nettsider) eller på spillsidene til e-kommisjonærer. Norsk Tipping har gjennomført tiltak for øke bevisstheten om retningslinjene på de områdene der det ble avdekket merknader og avvik. Selskapet har i tillegg fulgt opp e-kommisjonærene for å tydeliggjøre regelverket for markedsføring. Rapporten fra tilsynet er tilgjengelig på Lotteritilsynets nettsted.

Organisering og oppfølging

Ansvaret for å kontrollere at Norsk Tippings kommersielle markedsføring skjer innenfor ansvarlige rammer er lagt til avdelingen Kunde og marked. Tilsyn fra Lotteritilsynet utgjør i tillegg en viktig mekanisme for å kontrollere at markedsføringen tilfredsstiller både myndighetskrav og selvpålagte krav. Norsk Tipping gjennomfører også risikovurderinger av nye markedsføringstiltak med bruk av forskning og tredjepartsvurderinger. Øvrig kommunikasjon, som selskapsprofilering, samfunnsansvar og dialog, er lagt til avdeling Samfunn og kommunikasjon. 

Datasikkerhet og personvern

Norsk Tippings løsninger skal alltid være sikre å bruke for kundene. Norsk Tippings personvernombud ivaretar kundens og de ansattes interesser knyttet til behandling av personopplysninger.

Norsk Tipping er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISO/IEC 27001:2013 for informasjonssikkerhet og den lotterispesifikke standarden WLA Security Control Standard: 2012. Selskapet revideres mot standardene av en uavhengig revisor. Sertifikatene gjelder for tre år om gangen med krav til periodiske revisjoner for å verifisere at selskapet fyller kravene i standarden.

Mål

Norsk Tipping har som rettesnor at selskapets løsninger til enhver tid skal være sikre i bruk for kundene. For å etterleve dette skal selskapets virksomhet være preget av høy sikkerhet, kompetanse og effektivitet. Selskapets sikkerhetsmål er å oppfylle krav i standardene som er nevnt over og ivareta selskapets samfunnsansvar om å verne offentlig orden og forebygge kriminalitet og misligheter knyttet til spillvirksomhet. Norsk Tipping er også en pådriver på sikkerhetsområdet overfor leverandører gjennom å stille krav om sikkerhetssertifiseringer.

Tiltak og resultater

Informasjon og opplæring

Norsk Tippings sikkerhetsinstruks beskriver en rekke krav og tiltak som går langt ut over minimumskravene i lover og standardene selskapet er sertifisert etter. Selskapet gir opplæring i sikkerhetsinstruksen gjennom Tippeskolen, som er obligatorisk for alle ansatte og ble gjennomført som planlagt i 2015.

Personvernombudet

Norsk Tipping har etablert et eget personvernombud som ivaretar personverninteressene til både kunder og ansatte i virksomheten. Personvernombudets rolle er å gi råd og veiledning om behandling av personopplysninger, slik at de blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

I 2015 ble det gjennomført en omfattende internrevisjon på personvernområdet som omfattet behandling av kundenes personopplysninger. Det ble ikke avdekket tilfeller av tap av kundedata eller vesentlige brudd på datasikkerheten eller kundenes personvern i 2015. Norsk Tipping mottok heller ingen klager fra utenforstående relatert til datasikkerhet eller personvern.

Organisering og oppfølging

Sikkerhetsavdelingen har ansvar for å følge opp selskapets arbeid med personvern og datasikkerhet. Sikkerhetsavdelingens rolle er å være premissgiver, yte bistand, kontrollere og følge opp at vedtatte føringer er implementert og etterleves.

Alle avvik knyttet til forretningskritiske prosesser, som salg, gjennomføring av spill og utbetaling av premier, følges opp, klassifiseres og rapporteres ukentlig. I 2015 ble det registrert 32 kritiske avvik basert på selskapets egendefinerte kriterier. Omfanget av kritiske avvik er synkende. Selskapets oppetidsmåling viste en tilgjengelighet på 99,92% for 2015, det høyeste som er målt hittil.

Til toppen